Regulamin

Aneks do

Regulaminu Mini Biegów w Szczawnicy 2020 z dnia 29.09.2020

1.Informacje wstępne:

 • Aneks ten jest integralną częścią Regulaminu Mini Biegów w Szczawnicy 2020 obowiązującego wszystkich zapisanych na wydarzenie uczestników.

 

 • W niniejszym Aneksie zebrane zostały punkty Regulaminu, które uległy zmianie w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, a tym samym przełożeniem terminu wydarzenia.

 

 • Każdy rodzic/opiekun zgłaszający swoje dziecko do udziału w Mini Biegach w Szczawnicy w nowym terminie – 15 listopada 2020 – akceptuje niniejszy regulamin, jako Aneks do Regulaminu Mini Biegów w Szczawnicy 2020 i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

2. Termin i miejsce wydarzenia:

Mini Biegi w Szczawnicy odbędą się w formie gry terenowej do pokonania samodzielnie lub z rodzicami w dowolnym momencie od dnia 13. do 15. listopada 2020 roku w Szczawnicy.

 

3. Zgłoszenia i opłata startowa:

 • W związku ze zmianą terminu wydarzenia rodzic lub opiekun każdego zarejestrowanego uczestnika podejmuje decyzję w kwestii jego udziału w wydarzeniu.
 • Decyzję należy zgłosić organizatorowi poprzez formularz dostępny pod adresem: http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/
 • W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na adres: zapisy@biegiwszczawnicy.pl

 

Dostępne są następujące opcje:

 1. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (13.-15. listopada 2020 / piątek-niedziela).
 2. Udział w wydarzeniu w 2021 roku (termin: 25. kwietnia 2021 / niedziela).
 3. Rezygnacja oraz zwrot wpłaconej opłaty startowej.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji:

 1. Udział w wydarzeniu w nowym terminie (13.-15. listopada 2020).
 • Zmianę należy zgłosić za pomocą formularza: http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/.
 • Jest to opcja automatyczna, a więc, jeśli w formularzu nie zostanie zgłoszona żadna zmiana, zgłoszenia są automatycznie przenoszone na termin listopadowy.
 • Jeśli ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju i decyzje władz RP o przedłużeniu zakazu organizacji wydarzeń sportowych, Mini Bieg w Szczawnicy nie odbędą się w listopadzie 2020, każdy rodzic/opiekun ma prawo do przeniesienia opłaty startowej na edycję wiosenną (25.04.2021) lub uzyskanie zwrotu wpłaconej opłaty startowej.
 • Jeśli edycja listopadowa odbędzie się zgodnie z planem, ale rodzic/opiekun zdecyduje się zrezygnować z udziału zgłoszonego uczestnika, to do 15.10.2020 zapewniamy zwrot 100% opłaty startowej. Po tym terminie nie zwracamy już przeniesionej opłaty startowej.
 • Jednocześnie do 31.10.2020 możliwe jest odsprzedanie pakietu innej osobie.

 

2. Udział w wydarzeniu w 2021 roku (termin: 25. kwietnia 2021).

 • Zmianę należy zgłosić za pomocą formularza: http://mini.biegiwszczawnicy.pl/formularz-zmiany/.
 • Opłatę startową uznajemy za uregulowaną, niezależnie od wysokości opłaty na danym dystansie w 2021 roku. (Przykład: jeśli opłata startowa na wydarzenie w 2021 roku będzie wyższa, uczestników przeniesionych z edycji 2020 taka zmiana nie obejmuje).
 • Jeśli uczestnik w późniejszym terminie zrezygnuje z udziału w wydarzeniu będzie mógł odzyskać 100% wpłaconej opłaty startowej minus koszt przelewu (1,5 zł) do 28 lutego 2021.
 • Jedocześnie do 10 kwietnia 2021 będzie możliwe odsprzedanie pakietu innej osobie.

3. Rezygnacja i zwrot wpłaconej opłaty startowej.

 


 

REGULAMIN

MINI BIEGI W SZCZAWNICY 2020

1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja biegów jako formy spędzania wolnego czasu dla całych rodzin,
 • krzewienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie bezpiecznego biegania wśród dzieci i młodzieży.

2. Organizatorzy imprezy:

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

Mountain Touch
ul. Pod Sadami 5a
34-460 Szczawnica
NIP: 631 251 03 75

3. Zasady uczestnictwa i zapisy:

 • Uczestnikiem zawodów Mini Biegi w Szczawnicy może zostać każde dziecko do 17. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie: www.zapisy.strefaprzygod.pl
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.
 • Zapisy na Mini Biegi w Szczawnicy 2020 rozpoczną się 8. grudnia 2019 roku i potrwają do 20 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 500 uczestników.
 • Uczestnicy mogą startować w następujących kategoriach wiekowych:

D0 – do 3 lat (2019 –2017) – dystans ok. 100 m;

D1 – 4-5 lat (2016 – 2015) – dystans ok. 300 m;

D2 – 6-7 lat (2014 – 2013) – dystans ok. 300 m;

D3 – 8-9 lat (2012 – 2011) – dystans ok. 600 m;

D4 – 10-11 lat (2010 – 2009) – dystans ok. 800 m;

D5 – 12-13 lat (2008 – 2007) – dystans ok. 1 km;

D6 – 14-15 lat (2006 – 2005) – dystans ok. 2 km;

D7 – 16-17 lat (2004 – 2003) – dystans ok. 2 km;

 • Kategorie wiekowe zostaną przydzielone na podstawie daty urodzenia dziecka.
 • Nie ma możliwości udziału w biegu w kategorii starszej lub młodszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka.

4. Termin i miejsce

 • Mini Biegi w Szczawnicy odbędą się 26 kwietnia 2020 roku w Szczawnicy na terenie Parku Górnego, nieopodal Dworku Gościnnego.
 • Szczegółowy terminarz zawodów zostanie udostępniony na stronie zawodów mini.biegiwszczwnicy.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

5. Świadczenia

W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW,
 • bufet na mecie zawodów,
 • numer startowy,
 • elektroniczny pomiar czasu dla kategorii od D2 do D7,
 • pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończą bieg,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznaczenie trasy.

6. Opłata startowa:

 • Opłata startowa wynosi 15 zł.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie wydarzenia.
 • Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się uczestnika na liście startowej na stronie zawodów, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 • Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

7. Odbiór pakietów

 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • Rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip.

8. Trasa

 • Trasy zostały poprowadzone ścieżkami parkowymi o różnorodnej nawierzchni i mają charakter przełajowy.
 • W trakcie biegu uczestnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej i oznaczonej przez Organizatora.
 • Z wyjątkiem kategorii D0, rodzice nie mogą biec z dziećmi i towarzyszyć dzieciom na trasie biegu.

9. Bezpieczeństwo

 • Organizator zwraca uwagę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych dziecka lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku dziecka oraz jego kondycji fizycznej.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów.
 • Organizator zapewnia uczestnikom biegów ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że wie, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie w biurze zawodów stosownych oświadczeń oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego dziecko do startu w wybranym biegu lub podpisanie w biurze zawodów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

10. Rywalizacja i nagrody

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na starcie i mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika. Brak odczytu uczestnika może spowodować jego dyskwalifikację.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu.
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.mini.biegiwszczawnicy.pl bezpośrednio po biegu.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 18.00 na adres mailowy: zapisy@biegiwszczawnicy.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2020 r.
 • W kategoriach wiekowych: D0 i D1 nie będą wyłaniani zwycięzcy. Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.
 • W kategoriach wiekowych D2, D3, D4, D5, D6, D7 bieg ma charakter rywalizacji, wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom, zostaną także wręczone pamiątkowe statuetki za miejsca 1-3.

11. Ochrona wizerunku i dane osobowe

 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą w Strzałkowie (kod pocztowy: 62-420 Strzałkowo), Staw II 12/17, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przysługuje prawo żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Mini Biegi w Szczawnicy także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

12. Protesty

 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 26 kwietnia 2020 do godziny 13:30. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Protesty można składać pisemnie na adres: biuro@biegiwszczawnicy.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 24 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, w szczególności na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

13. Konto bankowe

Opłatę startową za udział w zawodach można wnieść poprzez system szybkich płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:

PLN
95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
(mBank)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: Mini BWS + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)

 

EURO

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267
BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa i adres banku: mBank S.A., Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004

14. Postanowienia końcowe

 • W czasie trwania biegu zarówno Uczestnicy, jak i ich rodzice i opiekunowie prawni powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin biegu głównego Biegi w Szczawnicy zamieszczony na stronie biegiwszczawnicy.pl

15. Kontakt z organizatorem
strona www: www.mini.biegiwszczawnicy.pl
e-mail: biuro@biegiwszczawnicy.pl