Regulamin

REGULAMIN
MINI BIEGI W SZCZAWNICY 2022

 

1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja biegów jako formy spędzania wolnego czasu dla całych rodzin,
 • krzewienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie bezpiecznego biegania wśród dzieci i młodzieży.

 

2. Organizatorzy imprezy:

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

 

Mountain Touch
ul. Pod Sadami 5a
34-460 Szczawnica
NIP: 631 251 03 75

 

3. Zasady uczestnictwa i zapisy:

 • Uczestnikiem zawodów Mini Biegi w Szczawnicy może zostać każde dziecko do 17. roku życia, które zostanie zgłoszone do zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie zapisy.strefaprzygod.pl.
 • Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny podając w czasie zapisu swoje dane i dane dziecka.
 • Zapisy na Mini Biegi w Szczawnicy 2022 rozpoczną się 1. lutego 2022 roku i potrwają do 11. kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 500 uczestników.
 • Uczestnicy mogą startować w następujących kategoriach wiekowych:

                        D0 – do 3 lat (2021 –2019) – dystans ok. 100 m;

                        D1 – 4-5 lat (2018 – 2017) – dystans ok. 300 m;                   

                        D2 – 6-7 lat (2016 – 2015) – dystans ok. 300 m;

                        D3 – 8-9 lat (2014 – 2013) – dystans ok. 600 m;

                        D4 – 10-11 lat (2012 – 2011) – dystans ok. 800 m;

                        D5 – 12-13 lat (20010 – 2009) – dystans ok. 1 km;

                        D6 – 14-15 lat (2008 – 2007) – dystans ok. 2 km;

                        D7 – 16-17 lat (2006 – 2005) – dystans ok. 2 km;

 • Kategorie wiekowe zostaną przydzielone na podstawie daty urodzenia dziecka.
 • Nie ma możliwości udziału w biegu w kategorii starszej lub młodszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka.

 

4. Termin i miejsce

 • Mini Biegi w Szczawnicy odbędą się 24. kwietnia 2022 roku (w niedzielę) w Szczawnicy na terenie Parku Dolnego i okolicznych ścieżek leśnych.

 

5. Świadczenia

W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW,
 • bufet na mecie zawodów,
 • numer startowy,
 • elektroniczny pomiar czasu dla kategorii od D2 do D7,
 • pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończą bieg,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • oznaczenie trasy.

 

6. Opłata startowa:

 • Opłata startowa wynosi:
  • 25 zł wpłacone do 28. lutego 2022
  • 30 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 11. kwietnia 2022
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie wydarzenia.
 • Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się uczestnika na liście startowej na stronie zawodów, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 • Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

 

7. Zwroty opłaty startowej

Zwrot opłaty startowej przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów jest możliwy na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 28. lutego 2022 zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
 • w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1. marca do 31. marca 2022 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja po 31. marca 2022, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

 

8. Odbiór pakietów

 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • Rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip (kat. od D2 do D7).

 

8.  Trasa

 • Trasy zostały poprowadzone ścieżkami parkowymi i leśnymi o różnorodnej nawierzchni i mają charakter przełajowy.
 • W trakcie biegu uczestnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej i oznaczonej przez Organizatora.
 • Z wyjątkiem kategorii D0 i D1, rodzice nie mogą biec z dziećmi i towarzyszyć dzieciom na trasie biegu.

 

9. Bezpieczeństwo

 • Organizator zwraca uwagę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych dziecka lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku dziecka oraz jego kondycji fizycznej.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów.
 • Organizator zapewnia uczestnikom biegów ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, rodzic lub opiekun prawny potwierdza, że wie, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz podpisanie w biurze zawodów stosownych oświadczeń oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego dziecko do startu w wybranym biegu lub podpisanie w biurze zawodów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

 

10. Rywalizacja i nagrody

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na starcie i mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika. Brak odczytu uczestnika może spowodować jego dyskwalifikację.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu.
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.mini.biegiwszczawnicy.pl bezpośrednio po biegu.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 24. kwietnia 2022 do godz. 18.00 na adres mailowy: zapisy@biegiwszczawnicy.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 25. kwietnia 2022 r.
 • W kategoriach wiekowych: D0 i D1 nie będą wyłaniani zwycięzcy. Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal.
 • W kategoriach wiekowych D2, D3, D4, D5, D6, D7 bieg ma charakter rywalizacji, wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal, zostaną także wręczone pamiątkowe statuetki za miejsca 1-3, osobno w kat. dziewcząt i chłopców.

 

11.  Ochrona wizerunku i dane osobowe

 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą w Strzałkowie (kod pocztowy: 62-420 Strzałkowo), Staw II 12/17, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
 • Osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przysługuje prawo żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Mini Biegi w Szczawnicy także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

 

12. Protesty

 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 24. kwietnia 2022 do godziny 13:30. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Protesty można składać pisemnie na adres: biuro@biegiwszczawnicy.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 24 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, w szczególności na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 

13. Konto bankowe

Opłatę startową za udział w zawodach można wnieść poprzez system szybkich płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:

 

PLN
95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
(mBank)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: Mini BWS + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)

 

EURO

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267
BIC: BREXPLPWMBK

Nazwa i adres banku: mBank S.A., Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004

 

14. Postanowienia końcowe

 • W czasie trwania biegu zarówno Uczestnicy, jak i ich rodzice i opiekunowie prawni powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin biegu głównego Biegi w Szczawnicy zamieszczony na stronie biegiwszczawnicy.pl

 

15. Kontakt z organizatorem
strona www: www.mini.biegiwszczawnicy.pl
e-mail: biuro@biegiwszczawnicy.pl